-:- ใบคำร้องขอเลขหมายรหัสประจำบ้าน -:-
Down load แบบฟอร์ม/พิมพ์ เพื่อเขียน/กรอก ข้อมูลแล้วนำไปยื่นฯ ->
-:- ศึกษาขั้นตอนการบริการฯ ตามข้อความด้านล่าง -:-

จำนวนผู้ใช้บริการ 4963 ราย
ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ท.ร.900 ร้องขอต่อนายทะเบียน....................เพื่อดำเนินการแจ้งการปลูกบ้านใหม่ ขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน หลักฐานการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน


<<- กลับไปหน้าแรก
Powered by : เทศบาลนครนนทบุรี