กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2553
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 นั้น


รายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี 2552
      - เอกสารแนบ

อังคาร 5 ตค. 53 11:22 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
      ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2553

อังคาร 5 ตค. 53 11:07 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 8 กันยายน 2553 นั้น


ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 นั้น


ข่าวประชาสัมพันธ์
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส เทศบาลนครนนทบุรีขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 44 คน บริจาคเงินที่ได้รับจากรัฐบาล ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท ซึ่งมียอดเงินบริจาค ณ ปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 405,138.12 บาท และได้นำเงินดังกล่าวมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 171 คน ในเดือนสิงหาคม 2553เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท รายนามผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ มีดังนี้ 1. นางจิตรา ธนเดชากุล 23. นายวีระ เกลือกัน 2. นางพวง บุญญวัฒน์ 24. นางวันทนา มณีสุริยค์ 3. นายสุภชัย เกษมพงษ์ทองดี 25. นายธัญญพัฒน์ ตรีรัตนาพิทักษ์ 4. นายบุญมา กัลยาพงศ์วณิช 26. นายมนู สุขุมาลพันธ์ 5. นายผูก รัศมี 27. นางเล็ก สุขุมาลพันธ์ 6. นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม 28. นายสมบัติ ศักดิ์อาชีพ 7. นางบุญธรรม อุตเดช 29. นายบุญชนะ จรดล 8. นายสมบุญ ธนเดชากุล 30. นางปราณี จรดล 9. นางเสวียง สร้อยสุวรรณ 31. นายสงวน ศรีชัยนนท์ 10. นางจู ตติยวงศ์ 32. นางจวงจันทร์ บัญชรเทวกุล 11. นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์ 33. นางยินดี จงจรุงใจ 12. นายชูสิทธิ์ ศรีนนท์ 34. นางเดง สุรรัตน์รังษี 13. นางตังกวย ศรีนนท์ 35. นางสาวเฮียงกั้ง แซ่โล้ว 14. นายสุชาติ ศิริพันธ์วัฒนา 36. นางวิไลวรรณ อินทปันตี 15. นางสาวจงจิตต์ ศิริพันธ์วัฒนา 37. นางวราภรณ์ ผลิพืช 16. นางฉวีวรรณ ศิริพันธ์วัฒนา 38. นายกำชัย มุกนนท์ 17. นายบุญส่ง ชไนศวรรย์ 39.นายเที้ยนหลอย ลีลาศิริวณิชย์ 18. นางอัมพวรรณ ชไนศวรรย์ 40. นางซิ้วฮวย ลีลาศิริวณิชย์ 19. นางอรนุช เกชาคุปต์ 41. นายชูชีพ เอี่ยมเอิบ 20. นางนรารัตน์ วิชเศรษฐสมิต 42. นายสงวน เพียรเจริญทรัพย์ 21. นายทรงเกียรติ ศันสนียเวทย์ 43. นายพยัพ คำพันธุ์ 22. นางสาวทัศณีย์ ศันสนียเวทย์ 44. นายทรงชัย สุรรัตน์รังษี ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อมีการเปิดรับลงทะเบียนในครั้งต่อไป ประมาณปลายปี พ.ศ. 2553 และร่วมบริจาคเงินที่จะได้รับกล่าวเดือนละ 500 บาท สมทบเข้ากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรุณาแจ้งความประสงค์ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรี โทร 0-2591-5021 ในวันและเวลาราชการ โดยเทศบาลยินดีให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ณ ที่บ้านของท่าน

พุธ 18 สค. 53 16:39 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี

รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 456 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135