กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีข่าวประชาสัมพันธ์
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส เทศบาลนครนนทบุรีขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 44 คน บริจาคเงินที่ได้รับจากรัฐบาล ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท ซึ่งมียอดเงินบริจาค ณ ปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 405,138.12 บาท และได้นำเงินดังกล่าวมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 171 คน ในเดือนสิงหาคม 2553เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท รายนามผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ มีดังนี้ 1. นางจิตรา ธนเดชากุล 23. นายวีระ เกลือกัน 2. นางพวง บุญญวัฒน์ 24. นางวันทนา มณีสุริยค์ 3. นายสุภชัย เกษมพงษ์ทองดี 25. นายธัญญพัฒน์ ตรีรัตนาพิทักษ์ 4. นายบุญมา กัลยาพงศ์วณิช 26. นายมนู สุขุมาลพันธ์ 5. นายผูก รัศมี 27. นางเล็ก สุขุมาลพันธ์ 6. นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม 28. นายสมบัติ ศักดิ์อาชีพ 7. นางบุญธรรม อุตเดช 29. นายบุญชนะ จรดล 8. นายสมบุญ ธนเดชากุล 30. นางปราณี จรดล 9. นางเสวียง สร้อยสุวรรณ 31. นายสงวน ศรีชัยนนท์ 10. นางจู ตติยวงศ์ 32. นางจวงจันทร์ บัญชรเทวกุล 11. นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์ 33. นางยินดี จงจรุงใจ 12. นายชูสิทธิ์ ศรีนนท์ 34. นางเดง สุรรัตน์รังษี 13. นางตังกวย ศรีนนท์ 35. นางสาวเฮียงกั้ง แซ่โล้ว 14. นายสุชาติ ศิริพันธ์วัฒนา 36. นางวิไลวรรณ อินทปันตี 15. นางสาวจงจิตต์ ศิริพันธ์วัฒนา 37. นางวราภรณ์ ผลิพืช 16. นางฉวีวรรณ ศิริพันธ์วัฒนา 38. นายกำชัย มุกนนท์ 17. นายบุญส่ง ชไนศวรรย์ 39.นายเที้ยนหลอย ลีลาศิริวณิชย์ 18. นางอัมพวรรณ ชไนศวรรย์ 40. นางซิ้วฮวย ลีลาศิริวณิชย์ 19. นางอรนุช เกชาคุปต์ 41. นายชูชีพ เอี่ยมเอิบ 20. นางนรารัตน์ วิชเศรษฐสมิต 42. นายสงวน เพียรเจริญทรัพย์ 21. นายทรงเกียรติ ศันสนียเวทย์ 43. นายพยัพ คำพันธุ์ 22. นางสาวทัศณีย์ ศันสนียเวทย์ 44. นายทรงชัย สุรรัตน์รังษี ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อมีการเปิดรับลงทะเบียนในครั้งต่อไป ประมาณปลายปี พ.ศ. 2553 และร่วมบริจาคเงินที่จะได้รับกล่าวเดือนละ 500 บาท สมทบเข้ากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรุณาแจ้งความประสงค์ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรี โทร 0-2591-5021 ในวันและเวลาราชการ โดยเทศบาลยินดีให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ณ ที่บ้านของท่าน

พุธ 18 สค. 53 16:39 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 นั้น


การทางพิเศษฯ มอบใต้ทางด่วนศรีรัช ให้เทศบาลนครนนทบุรี
      นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการถนนเส้นทางลัดใต้ทางด่วนศรีรัชเพื่อ ประชาชน โดยความร่วมมือระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งถนนดังกล่าว จะช่วยในการ สัญจรของประชาชนระหว่างถนนสามัคคี เชื่อมต่อถนนงามวงศ์วาน ให้ได้รับความสะดวก และช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนสามัคคี ถนนงามวงศ์วาน และบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี โดยมี พันโท ทวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ เ ส้นทางลัดบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการเดินทางของประชาชนในชุมชน และพื้นที่ละแวกใกล้เคียงให้สามารถเชื่อมทะลุออกไปยังถนนงามวงศ์วานได้ โดยถนนเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีขอบทาง ที่กว้างขึ้นสามารถเชื่อมการจราจรจาก ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนสามัคคี ไปออกถนนงามวงศ์วานได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ศุกร์ 23 กค. 53 17:10 น.
ดูรายละเอียด

ให้การสนับสนุน สุขภาพประชาชน “ ส่งเสริมคนนนท์ ไร้พุง ”
      ปัจจุบันกลุ่มออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีทั้งหมด 83 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนของตนเอง เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับอาสาสมัครชุมชน จึงมีมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ การรณรงค์สร้างกระแสให้ตระหนักรักษ์สุขภาพ การเฝ้าระวังติดตาม ควบคุม และป้องกัน “พิชิตอ้วน พิชิตพุง ” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของขบวนการสุขภาพ ภาคประประชาชน โดยได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการ The Trainer (ดาวกระจายสลายพุง) กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในด้านโภชนาการอาหาร และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 โดยมีประชาชนได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมกันกว่า 1,500 คน ณ ห้อง MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน

พุธ 21 กค. 53 12:09 น.
ดูรายละเอียด

สารพัดช่างกรุงเก่า ชมของดีเมืองนนท์
      คณะนักเรียนจากกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และคณะครูจากโรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอยุธยา จำนวน 60 คน เดินทางมาทัศนศึกษาพร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม โบราณสถานยังวัดต่าง ๆ ในโครงการ “เข้าพรรษา ไหว้พระ ชมของดีเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553

ศุกร์ 16 กค. 53 15:34 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 นั้น


ทีมลูกยางตัวแทนนักกีฬาไทย เตรียมสู้ศึกเอเซียนสคูลเกมส์ ประเทศมาเลเซีย
      นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ในฐานะผู้จัดการทีมนักกีฬา ตัวแทนประเทศไทย ร่วมเป็นกำลังใจและมอบอุปกรณ์กีฬา ให้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย – หญิง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน แห่งอาเซียน “อาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 12 - 21 ก.ค. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และขอแรงเชียร์ แรงใจจากพี่น้องชาวนนทบุรีและคนไทยทุกคน ช่วยส่งใจเชียร์นักกีฬา ให้เยาวชนคนเก่งของเรากวาดเหรียญกลับมาฝากพี่น้องชาวไทย

อังคาร 6 กค. 53 14:29 น.
ดูรายละเอียด

นครนนท์ชวนไหว้พระ เข้าพรรษา 1 , 8 , 15 และ 22 สิงหาคม 53
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ“ เข้าพรรษานี้ ไหว้พระ ชมของดีเมืองนนท์ กับเทศบาลนครนนทบุรี ” ด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคล เพื่อเริ่มต้นชีวิตอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการ เรียนรู้ ชื่นชมความงดงามของโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านจะรู้สึกอิ่มบุญกับการท่องเที่ยว ในบรรยากาศการเดินทาง ทั้งทางรถ และทางเรือ ฟรี โดยจะเริ่ม ทุกวันอาทิตย์ ที่ 1 , 8 , 15 และ 22 สิงหาคม 2553 หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2589-0500 ต่อ 169 – 170 หรือที่ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในวันเวลาดังกล่าว

พฤหัสบดี 8 กค. 53 12:03 น.
ดูรายละเอียด
รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 448 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135