กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูง และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
      ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2449 และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

อังคาร 26 ตค. 53 11:18 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
      เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 8 กันยายน 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553

พุธ 13 ตค. 53 15:40 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี ได้กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี

อังคาร 26 ตค. 53 10:57 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2553
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 นั้น


รายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี 2552
      - เอกสารแนบ

อังคาร 5 ตค. 53 11:22 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
      ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2553

อังคาร 5 ตค. 53 11:07 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 8 กันยายน 2553 นั้น


ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี


ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี

รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 459 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135