กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
      เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
      เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒


ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร. 0-2589-0502 ต่อ 174 ,175, 179 หรือทางโทรสาร 0-2589-0502 ต่อ 174 กำหนดการแข่งขัน วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 07.00 น. - ผู้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำลงทะเบียน เวลา 08.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 09.00 น. - เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น. - พิธีมอบรางวัล การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รุ่นเยาวชน (อายุ 14 - 18 ปี) ชาย / หญิง 2. รุ่นประชาชน (อายุ 19 ปี ขึ้นไป) ชาย / หญิง


การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      เทศบาลฯ ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 โดยมีผู้มาแสดงตนขอลงทะเบียนฯ จำนวนทั้งสิ้น 22,465 ราย


เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552 ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552


ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒
      ระเบียบดังกล่าว ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้


ผลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
      ได้ดำเนินการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะ โดยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2552
      เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรี ยังมีญัตติที่จะเสนอต่อสภาเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาจึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2552 ในวันที่ 15 กันยายน 2552 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม


เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552ในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2552 นั้น เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรี ยังมีญัตติที่จะเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา จึงจำเป็นต้องขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 ออกไปอีก 30 วันตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552

รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 414 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135