showTopLinkMenu


สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการของทางเทศบาลนครนนทบุรี
ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ข้อคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ของทางเทศบาลนครนนทบุรี สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ ตู้ ปณ.71 ปณ.นนทบุรี 11000
ทางเทศบาลนครนนทบุรี ได้เปิด ตู้ ปณ.71 ปณ.นนทบุรี 11000 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ข้อคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ของทางเทศบาลนครนนทบุรี ตามที่เทศบาลนครนนทบุรีได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปี พ.ศ.2549
ผู้บันทึก งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น