เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางลัดระหว่าง ซอนเรวดี 18 กับ ซอยพิชยนันท์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  จำหน่ายทรัพย์สินโดยการประมูลขายทอดตลาด จำนวน 366 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. และท่าระบายน้ำซอยนนทบุรี 14 (ซอยพัฒนาการ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีั 2553 จำนวน 10,000 เล่ม  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณแยกพงษ์เพชร  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ วัดนครอินทร์ จำนวน 1 เตา และลานอเนกประสงค์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนนทบุรี (ตรุษจีน ไหว้พระ ไหว้เจ้า เสริมมงคลชีวิต  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 และ 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124, 127 และ 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนวัดตำหนักใต้  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานกีฬาต้านยาเสพติด ซอยศิริชัย 1/30 (บนที่ดินของธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนซอยหลังวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล ซอยวัดน้อยนอก (ครั้งที่ 3)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านอัญชลี ซอย 6, 8, 10, 12 ส่วนที่เหลือ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้นขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง และรถตู้ปรับอากาศ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124, 127 และ 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดแข่งขันสำหรับนักกีฬาจำนวน 5 รายการเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศประจำปี 2553  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ และงานประเพณีต่างๆ ของเทศบาลในการเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาเรือโดยสาร จำนวน 8 ลำ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดสด เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2554  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2554  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักนักกีฬา  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน รุ่นละ 3 วัน รวม 6 รุ่น  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124, 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 8,050 ชิ้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2554 กิจกรรมงานวันเด็ก  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 50,000 ชิ้น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ประจำปี 2554  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจร บริเวณทางแยกระหว่างซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8/1 กับซอยประชาชื่น 12  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยบ่อนไก่  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแผ่นดินทอง 38 แยก 1 ซ้ายมือ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ม้าหิน จำนวน 300 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัดสุ-อุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำใต้ทางด่วนถนนงามวงศ์วาน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัดสุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีต่างๆ ของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2553 และ2554 จำนวน 49 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีต่างๆ ของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2553 และ 2554 จำนวน 24 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูน้ำ บริเวณหมู่บ้านนนท์นคร เชื่อมประชานิเวศน์ 3 (ครั้งที่ 3)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการยกย่องพ่อดีเด่น ประจำปี 2554  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต, โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ และโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษให้กับวัดปากน้ำ 2 เตา, วัดฝาง 1 เตา, วัดกลางบางซื่อ 2 เตา  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนและโป๊ะท่าเทียบเรือหลังวัดท้ายเมือง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนและโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างรถสองแถว รับ-ส่ง นักกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 5 คัน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ฉบับรายเดือน จำนวน 77,000 ฉบับ ประจำปี 2554  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ124,127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ประจำปี 2553 (โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างสอนภาษาต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อหลักสูตร My First English Adventure ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนประชาราษฎร์ไปจนถึงท่าน้ำนนทบุรี (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเช่าติดตั้งอัฒจันทร์แบบสำเร็จรูปในงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2553  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2369 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48