เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงตัวถังสแตนเลส)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,0-2589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนวัดโพธิ์ทองล่าง บริเวณบ้านเลขที่ 17/20  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรั้วและปรับพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้เกี่ยวกับงานกิจการจราจร จำนวน 5 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 คิว  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำ คลองบางธรณี  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีอันตรายระดับปานกลาง (B) จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่2)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,05 ตอ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบางตลาดแยก 1 ช่วงคลองบางตลาด ถึงท้ายซอยทานสัมฤทธิ์ 10  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดสมรโกฏิ ช่วงคลองบางซื่อ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ขุดลอกคลองมะขามโพรง ช่วงประตูระบายน้ำถึงศาลเจ้าพ่อเขาดิน  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดลอกคลองบางธรณี ช่วงทางเข้าหมู่บ้านศุภาลัย ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้าง จำนวน 20 คัน เพื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. 02-589-0500,02-589-0504, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งจากระบบบำบัดส่งปฏิกูล  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2552 จำนวน 3,000 เล่ม  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127,0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อปากกาสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีอากรท้องถิ่น จำนวน 15,000 ด้าม  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504,0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/1 และซอย 8/3 แยก 3-5,7-9,11-13,15-17  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504,0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณร้านค้าสวัสดิการเรือนจำกลางบางขวาง  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504,0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของสำนักการศึกษา จำนวน 16 อัน  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. (02)589-0500 ต่อ 124,127และ (02)589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโปรแกรม e-Learning สำหรับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. (02)589-0500,02,(02)589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำอาหารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อค่าของขวัญวันเด็กโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆ จำนวน 20 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 10  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 8  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 6  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 4  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 2  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  จัดสอบราคาจัดซื้อเต้นท์โครงเหล็กคลุมผ้าใบ จำนวน 1 หลัง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ(DUMP)เทท้าย เบอร์ 8 หมายเลขทะเบียน 81-7256  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0504, ต่อ 124 ,127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำพัดสปริง จำนวน 10,000 อัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0504, ต่อ 124 ,127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งอัฒจันทร์ประปรับพื้นสนามกีฬาอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายไวนิลหน้าศูนย์ราชการบริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกธรรมดา(ดีเซล) จำนวน1คัน)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีนนทบุรี  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้(Total Station)พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 1 เครื่อง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อกล้องวีดีโอ-ดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2202 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45