เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณวัดเขมาภิรตาราม  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างปรับอากาศประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน เดินทางไปอบรมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดนครนายก โครงการครอบครัวล้อมรัก จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 4 คัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถสุขาเคลือนที่ เบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 81-5337 จำนวน 5 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะและวัชพืชคลองบางสร้อยทอง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 25 กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อม  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ภายในสถานีสูบน้ำฝนคลองตาสุก  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ภายในสถานีสูบน้ำฝนคลองสวย  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำและกำแพงกันดินคลองตาโฮ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาทาสีรั้วหน้าเทศบาลนครนนทบุรีและรอบอุทยานมกุฎรมยสราญทั้งหมด  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูน้ำ บริเวณหมู่บ้านนนท์นครเชื่อมประชานิเวศน์ 3  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงสร้างเหล็กคลุม ลานกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนศิริชัยพัฒนา  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีโดยวิธีคัดเลือก  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 22 (ไมตรี)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภัทรินทร์เฮ้าส์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 104 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์)   โทร. 02-5896083 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 115 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ)   โทร. 02-5250485 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 67 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์)   โทร. 02-5250876 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 84 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต)   โทร. 02-5251505 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 37 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง)   โทร. 02-5252681 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณช่วยชีวิตฉุกเฉิน)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำคลองศรีเพ็ชร บริเวณท้ายซอยพิชยนันท์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำซอยทามสัมฤทธิ์ 10  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,0-2589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยแผ่นดินทอง 38 แยก 1 และแยก2  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,0-2589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่บ้านสวนทอง(ซอยประชาราษฎร์ 3)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาิติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสารรายเดือน จำนวน 42,000 เล่ม และออกรายการสดทางโทรทัศน์และสถานีวิทยุคลื่น FM  งานพัสดุและทรัพย์สินสำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 ,0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทยุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเก้าอี้สนามอัลลอยด์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทยุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทยุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างขุดลอกคลองตาโฮ ช่วงคลองบางตลาด ถึงบริเวณท้ายหมู่บ้านจันทรประสงค์(ซอยสามัคคี 50)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างขุดลอกคลองอู่ตะเภา ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงหมู่บ้านทินกร  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิชยนันท์ 15(ส่วนที่เหลือ)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักกรคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,05 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ด้วยป้ายอิเล็กทรอนิกส์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0504, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณพิพิธภันฑ์จังหวัดนนทบุรี  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวงศ์วาน 27 ซอย 2 ซอย 3  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดชมภูเวก 12(แยกขวามือ)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 25 ซอย 4 ซอย 5  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแผ่นดินทอง9  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณด้านหน้า ซอยรัตนาธิเบศร์ 24 ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าใกล้สะพานลอยทางข้ามถนนรัตนาธิเบศร์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาราษฎร์ 3 บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนทองวิลเลจ แยกแรกซ้ายมือ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงคราม 14(แสนสุข)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศิริชัย(บริเวณสุจิตราแม่นชั่น)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและก่อสร้างหลังคาคลุมด้านหลัง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8 ถึงตลาดประชานิเวศน์ 3  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2256 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46