เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดชุมชนวัดบางขวางในที่ของธนารักษ์ (ครั้งที่2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิชยนันท์ 15 (ส่วนที่เหลือ) (ครั้งที่2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป (BOX CULVERT) ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  จำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 179 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 025890504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำอาหารการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการยกย่องแม่ดีเด่น จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโล่ โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จำนวน 3 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อการเรียนการสอนแบบฝึกและแบบทดสอบ(ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาการเรียนรู้)จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ,02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการพัฒนาพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ตำบลท่าทราย(เพิ่มเติม)และโครงการก่อสร้างโป๊ะและสะพานเหล็กปรับระดับท่าเรือพร้อมเขื่อนกั้นน้ำ ค.ส.ล.บริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ต่อ 127,02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2533  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ต่อ 127,02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำและท่อลอด ซอยงามวงค์วาน 19 ทั้งสองฝั่ง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูน้ำ บริเวณหมู่บ้านนนท์นครเชื่อมประชานิเวศน์ 3 (ครั้งที่ 2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยทานสัมฤทธิ์ กับถนนติวานนท์และงานทาสีตีเส้นพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองตาสุข บริเวณท้ายซอยธรรมนูญ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขวาง บริเวณหลังวัดบางขวาง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 21  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดบัวขวัญ 3 บริเวณเบญจวรรณคอนโด(ช่วงติดทางด่วน)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยวัดน้อยนอก  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดชุมชนวัดบางขวางในที่ของธนารักษ์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงสร้างเหล็กคลุม ลานกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนศิริชัยพัฒนา(ครั้งที่ 2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำและท่อลด ซอยประชาชื่น 8 ทั้ง 2 ฝั่ง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวทางจราจร ซอยเรวดีช่วงปากซอยติวานนท์ ถึงซอยแยกเรวดี 11  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 46(ท้ายซอย)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง BOX CULVERT เส้นทางลัดบริเวณซอยวัดบัวขวัญ ถึงบริเวณใต้ทางด่วน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาถมดิน บริเวณสามแยกสนามบินน้ำ จำนวน 26 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อพันธ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว จำนวน 17 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักนักกีฬา  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเครื่องสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยงามวงค์วาน 18  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสอนทอง - หลังกระทรวงสาธารณสุข  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ตำบลท่าทราย(เพิ่มเติม)และโครงการก่อสร้างโป๊ะและสะพานเหล็กปรับระดับท่าเรือ - พร้อมเขื่อนกั้นน้ำ ค.ส.ล.  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณวัดเขมาภิรตาราม  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างปรับอากาศประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน เดินทางไปอบรมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดนครนายก โครงการครอบครัวล้อมรัก จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 4 คัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถสุขาเคลือนที่ เบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 81-5337 จำนวน 5 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะและวัชพืชคลองบางสร้อยทอง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 25 กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อม  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ภายในสถานีสูบน้ำฝนคลองตาสุก  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ภายในสถานีสูบน้ำฝนคลองสวย  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำและกำแพงกันดินคลองตาโฮ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาทาสีรั้วหน้าเทศบาลนครนนทบุรีและรอบอุทยานมกุฎรมยสราญทั้งหมด  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูน้ำ บริเวณหมู่บ้านนนท์นครเชื่อมประชานิเวศน์ 3  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงสร้างเหล็กคลุม ลานกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนศิริชัยพัฒนา  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีโดยวิธีคัดเลือก  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 22 (ไมตรี)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภัทรินทร์เฮ้าส์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 104 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์)   โทร. 02-5896083 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 115 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ)   โทร. 02-5250485 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 67 รายการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์)   โทร. 02-5250876 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2287 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46