เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนประชาราษฎร์ไปจนถึงท่าน้ำนนทบุรี (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเช่าติดตั้งอัฒจันทร์แบบสำเร็จรูปในงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2553  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารที่พักพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางกระสอ เข้าวัดน้อยนอก (ครั้งที่ 2)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในอาคารเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 174/2553 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี งานพัสดุและทรัพย์สิน   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างสอนภาษาต่างประเทศ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชุด My First English Adventure ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 173/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี งานพัสดุและทรัพย์สิน   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สิน เอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และอาคารสำนักงานแขวงท่าทราย (ทุกส่วนราชการ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในอาคารเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างสอนภาษาต่างประเทศ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชุด My First English Adventure ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขวาง บริเวณหลังวัดบางขวาง (ครั้งที่ 3)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปี 2554 จำนวน 2 แห่ง (ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ซอยเทพพนม) และ บ้านพักพนักงานเทศบาล (ซอยสวนใหญ่) )  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 149/2553 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี งานพัสดุและทรัพย์สิน   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและท่อลอด จำนวน 2 แห่ง  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 56,000 กำ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500, 0-2589-0502, 0-2589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 1 ชุด  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500, 0-2589-0502, 0-2589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เพื่อให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 131 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500, 0-2589-0502, 0-2589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดนาฏศิลป์ และเครื่องแต่งกายวงดุริยางค์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500, 0-2589-0502, 0-2589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 121 รายการ เพื่อให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500, 0-2589-0502, 0-2589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปิดทองพระพุทธรูป ภายในอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ จำนวน 14 องค์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,0-2589-0502,0-2589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  จำหน่ายทรัพย์สินอาคารเรียน 2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา4 วัดบางแพรกเหนือ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-5890504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 6 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 , 0-2589-0502 , 0-2589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาดูดตะกอนเลนคลองส่วย ช่วงสี่แยกพงษ์เพชร ถึงซอยเพชรรัตน์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างซ่อมรถขุดแม็คโฮ EX 60 หมายเลขทะเบียน ตค - 63 จำนวน 1 คัน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 , 0-2589-0502 , 0-2589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางกระสอ เข้าวัดน้อยนอก  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งที่นั่งอัฒจันทร์ชนิดแบบเลื่อน ของอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนนท์วิยา 5 ทานสัมฤทธิ์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ครั้งที่2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ต่อ 127,02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถโดยสาร(รถสองแถว6ล้อ)จำนวน 6 คัน จำนวน 11 เดือน(226 วันทำการ รับ-ส่งนักกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2554)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. โทร. 02-589-0500 ต่อ 127,02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณสามแยกสนามบินน้ำ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 คิว  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,05 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยทานสัมฤทธิ์ กับถนนติวานนท์และงานทาสีตีเส้นพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร (ครั้งที่2)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขวาง บริเวณหลังวัดบางขวาง (ครั้งที่2)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยวัดน้อยนอก (ครั้งที่2)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดชุมชนวัดบางขวางในที่ของธนารักษ์ (ครั้งที่2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิชยนันท์ 15 (ส่วนที่เหลือ) (ครั้งที่2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป (BOX CULVERT) ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  จำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 179 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 025890504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำอาหารการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการยกย่องแม่ดีเด่น จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโล่ โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จำนวน 3 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อการเรียนการสอนแบบฝึกและแบบทดสอบ(ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาการเรียนรู้)จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0502,02-589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ,02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการพัฒนาพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ตำบลท่าทราย(เพิ่มเติม)และโครงการก่อสร้างโป๊ะและสะพานเหล็กปรับระดับท่าเรือพร้อมเขื่อนกั้นน้ำ ค.ส.ล.บริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ต่อ 127,02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2533  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500 ต่อ 127,02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำและท่อลอด ซอยงามวงค์วาน 19 ทั้งสองฝั่ง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูน้ำ บริเวณหมู่บ้านนนท์นครเชื่อมประชานิเวศน์ 3 (ครั้งที่ 2)  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยทานสัมฤทธิ์ กับถนนติวานนท์และงานทาสีตีเส้นพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองตาสุข บริเวณท้ายซอยธรรมนูญ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขวาง บริเวณหลังวัดบางขวาง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2321 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47