เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผนังเขื่อนคลองบางขวาง (เลขที่ 138/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเช่าติดตั้งอัฒจันร์แบบสำเร็จรูปในงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2555 (เลขที่ 137/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 115/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (เลขที่ 136/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาสุข (ุเลขที่ 135/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (เลขที่ 134/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างซ่อมรถแทร็คเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค. 257 จำนวน 1 คัน (เลขที่ 133/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 132/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี และเรือยนต์ตรวจการณ์) (เลขที่ 129/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารป้องกันความร้อน จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 128/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 7 รายการ (เลขที่ 127/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรอบบริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ (เลขที่ 126/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เทศบาลนครนนทบุรี (บริเวณที่กลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร จำนวน 3 เกาะ) เลขที่ 125/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน (เลขที่ 124/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) (เลขที่ 123/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร (แบบล้อเลื่อน) จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 122/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเดินรอบอาคารของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง (เลขที่ 131/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 3/2555)  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 131 และ 0 2589 0503 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 130/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 25589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 102/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและิวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ (เลขที่ 121/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง (เลขที่ 120/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 คิว (เลขที่ 119/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ (เต็นท์โครงเหล็ก และผ้าใบเหล็ก) (เลขที่ 118/255)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (เลขที่ 117/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เลขที่ 116/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ) (เลขที่ 115/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโล่ จำนวน 203 รายการ เพื่อใช้ในโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น โครงการประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการยกย่องแม่ดีเด่น  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 113/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 112/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 111/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4,600 ชุด โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2555 (เลขที่ 110/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำประโดงชุมชนทรายทองตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 92/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองวัดสมรโกฎิ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 91/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 109/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อกระจกโค้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 200 ชุด (เลขที่ 108/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดเวทีโครงเหล็ก ขนาด 2.9 ตารางเมตร จำนวน 100 ชุด (เลขที่ 107/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง และเก้าอี้เหล็กแบบบุนวม) (เลขที่ 106/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อพัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 เครื่อง (เลขที่ 105/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 104/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ (เลขที่ 103/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 12 แยก 1 (ซอยไพลิน) (เลขที่ 102/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 92/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 91/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี ให้กับ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ (เลขที่ 1/2555)  ฝ่ายแผนงานและโคงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589-0502 ต่อ 174 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 16 รายการ (เลขที่ 101/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 100/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงดิน ค.ส.ล. ครองมะขามโพรง บริเวณซอยเรวดี 50 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 87/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 87/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2256 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46