เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ 32  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยติวานนท์ 24 (ซอยเทพพนม)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยติวานนท์ 28  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยสามัคคี 58/10  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองมะขามโพรงบริเวณซอยพิชยนันท์ 8  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 12 (ส่วนที่เหลือ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง Box Culvert บริเวณใต้ทางด่วนซอยทิมแลนด์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง Box Culvert บริเวณใต้ทางด่วนซอยดวงมณี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างหมาก่อสร้างปรับปรุง Box Culvert บริเวณที่กลับรถใต้ทางด่วนช่วงใกล้ ถนนงามวงศ์วาน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้ทางด่วนจากถนนงามวงศ์วานถึงคลองบางเขน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีึและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศฝั่งเชื่อกับถนนเลี่ยงเมือง ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 47/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 45/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่47/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 46/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 45/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 124, 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (หลังใหม่) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 36/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ขยายเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณาุสุขและสถานธนานุบาล (สนามบินน้ำ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เีรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำท้ายซอยงามวงศ์วาน 25 (ซอยพรเทพ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ (หนังสือคู่มือและแบบพิมพ์)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 บอร์ด  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย และ อุปกรณ์เสริมเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 37/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 36/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทาง ถนนนนทบุรี 1 สนามบินน้ำ ระยะที่ 2 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 19/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระบรมรูป ร.5 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 21/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปา และชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 20/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาขุดลอกคลอง จำนวน 14 โครงการ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 18/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 7 โครงการ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 25/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 26/255  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 26/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 25/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 18/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 21/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 20/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 19/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 3 โครงการ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 14/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาจัดทำซุ้มและติดตั้งธงประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 5 โครงการ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 13/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 25890504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าประดับเมือง จำนวน 2 โครงการตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 12/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 5/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 14/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 13/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 12/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 5/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานธนานุบาล (สนามบินน้ำ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศฝั่งเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมือง  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี (สนามบินน้ำ)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และประปา บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนศิริชัยพัฒนา  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ (หีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาเลือกตั้ง)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2148 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43