เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (เลขที่ 117/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เลขที่ 116/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ) (เลขที่ 115/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโล่ จำนวน 203 รายการ เพื่อใช้ในโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น โครงการประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการยกย่องแม่ดีเด่น  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 113/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 112/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 111/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4,600 ชุด โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2555 (เลขที่ 110/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำประโดงชุมชนทรายทองตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 92/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองวัดสมรโกฎิ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 91/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 109/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อกระจกโค้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 200 ชุด (เลขที่ 108/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดเวทีโครงเหล็ก ขนาด 2.9 ตารางเมตร จำนวน 100 ชุด (เลขที่ 107/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง และเก้าอี้เหล็กแบบบุนวม) (เลขที่ 106/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อพัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 เครื่อง (เลขที่ 105/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 104/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ (เลขที่ 103/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 12 แยก 1 (ซอยไพลิน) (เลขที่ 102/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 92/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 91/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี ให้กับ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ (เลขที่ 1/2555)  ฝ่ายแผนงานและโคงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589-0502 ต่อ 174 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 16 รายการ (เลขที่ 101/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 100/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงดิน ค.ส.ล. ครองมะขามโพรง บริเวณซอยเรวดี 50 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 87/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 87/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิกการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. - ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพนครนนท์คน 3 วัย (เลขที่ 2/2555)  ฝ่ายธุรการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 131 และ 0 2589 0503 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อชุมชนพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย (เลขที่ 99/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ (เลขที่ 98/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบบอลลูน จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 94/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อเล็ก จำนวน 1 คัน (เลขที่97/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 96/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน (เลขที่ 95/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบปั๊มน้ำแขวงท่าทราย (เลขที่ 93/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ลำประโดงชุมชนทรายทอง (เลขที่ 92/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองวัดสมรโกฎิ (เลขที่ 91/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิก การดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 88/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมืองตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 71/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงดิน ค.ส.ล. คลองลัดขวางบริเวณแยกคลองบางขุนเทียน (หลังวัดกำแพง) ถึงสะพานซอยวัดกำแพง (ช่วงที่1) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 70/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงดินคลองบางกระสอบริเวณวัดน้อยนอก ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 69/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อแท่งคอนกรีต ค.ส.ล.(แบร์ริเออร์) จำนวน 20 แท่ง เพื่อใช้ในงานป้องกันน้ำท่วม (เลขที่ 90/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน) (เลขที่ 89/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 88/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 1/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 131 และ 0 2589 0503 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองมะขามโพรง บริเวณซอย เรวดี 50 (เลขที่ 87/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (เลขที่ 86/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูํบน้ำท้ายซอยเปรมฤทัย 23/11 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 76/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง (เลขที่ 85/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 10 (เลขที่ 84/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเสนาสฤษดิ์เดช 1 บริเวณบ้านเลขที่ 92/1 (เลขที่ 83/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2231 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45