เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงดินคลองบางกระสอบริเวณวัดน้อยนอก ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 69/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อแท่งคอนกรีต ค.ส.ล.(แบร์ริเออร์) จำนวน 20 แท่ง เพื่อใช้ในงานป้องกันน้ำท่วม (เลขที่ 90/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน) (เลขที่ 89/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 88/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 1/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 131 และ 0 2589 0503 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองมะขามโพรง บริเวณซอย เรวดี 50 (เลขที่ 87/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (เลขที่ 86/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูํบน้ำท้ายซอยเปรมฤทัย 23/11 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 76/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง (เลขที่ 85/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 10 (เลขที่ 84/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเสนาสฤษดิ์เดช 1 บริเวณบ้านเลขที่ 92/1 (เลขที่ 83/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเยื้องซอยทรายทอง 6 บริเวณบ้านเลขที่ 53/1 (เลขที่ 82/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรอบบริเวณพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ (ครั้งที่ 2 (เลขที่ 81/2555))  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าพร้อมผนังกั้นน้ำ จากวัดตำหนักใต้ ถึงพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 73/255  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 76/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 189 หลัง  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 124, 127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างรถสองแถว รับ-ส่ง นักกีฬาโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 8 คัน เป็นเวลา 90 วัน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 73/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 71/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 70/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 69/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 05004 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและเสริมขอบคันเขื่อนประตูน้ำบริเวณคลองต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ   โทร. 0 2525 0485 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต   โทร. 0 2525 1505 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง   โทร. 0 2525 2681 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้ทางด่วนจากถนนงามวงศ์วานถึงคลองบางเขน ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 53/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุง Box Culvert บริเวณที่กลับรถใต้ทางด่วนช่วงใกล้ ถนนงามวงศ์วาน ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 54/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์   โทร. 0 2525 0876 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำท้ายซอยเปรมฤทัย 23/11  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ้่างเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรอบบริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าพร้อมผนังกั้นน้ำ จากวัดตำหนักใต้ถึงพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองมะขามโพรงบริเวณซอยพิชยนันท์ 8 (ครั้งที่ 2)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองลัดขวาง บริเวณแยกคลองบางขุนเทียน (หลังวัดกำแพง) ถึงสะพานซอยวัดกำแพง (ช่วงที่ 1)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางกระสอบริเวณวัดน้อยนอก  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานธนานุบาล (สนามบินน้ำ) ครั้งที่ 2  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ครั้งที่ 2  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมากำจัดตะกอนส่วนเกินบ่อเติมอากาศที่ 2 ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX หมายเลขทะเบียน ตค-398 จำนวน 1 คัน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 54/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 53/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยงามวงศ์วาน 19  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ 32  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยติวานนท์ 24 (ซอยเทพพนม)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยติวานนท์ 28  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยสามัคคี 58/10  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 0 2589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองมะขามโพรงบริเวณซอยพิชยนันท์ 8  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2192 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44