เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผนังเขื่อนคลองบางขวาง (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 158/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการทำคันกันน้ำบริเวณซอยต่างๆ ถนนนนทบุรี 1 (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 157/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงเสริมคันกันน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยนนทบุรี 21 ถึงประตูสูบน้ำวัดแคนอกด (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 156/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ซอยแสงเสนีย์ ถนนพิบูลย์สงคราม (ครั้งที่2) (เลขที่ 155/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาสุข ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 135/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 154/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2580 3236 และ 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียน ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประชานิเวศน์ 3 (เลขที่ 153/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 144/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี และเรือยนต์ตรวจการณ์) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 129/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคารป้องกันความร้อน จำนวน 10 ชุด ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 128/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้เตรียมป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 7 รายการ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 127/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 115/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 129/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 1282555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายห้ามจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ป้าย ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ศ. 2555) (เลขที่ 152/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 1272555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานธนานุบาล (สนามบินน้ำ) (เลขที่ 151/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี (สนามบินน้ำ) (เลขที่ 150/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะในชุมชนหมู่บ้านตะวันนา (เลขที่ 149/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานพระราม5 และซ่อมแซมประตูน้ำ 2 ประตู (เลขที่ 148/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวน 72 พรรษา (เลขที่ 147/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เทศบาลนครนนทบุรี (บริเวณที่กลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร จำนวน 3 เกาะ) (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 146/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 25859 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 135/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคารที่พักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (เลขที่ 145/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้าภายในประชานิเวศน์ 2 และ 3 (เลขที่ 144/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 143/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้า้งเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบข่อพัก ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 12 แยก 1 (ซอยไพลิน) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 102/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ซอยแสงเสนีย์ ถนนพิบูลย์สงคราม (เลขที่ 142/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรั้วคันกันน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยนนทบุรี 21 ถึงประตูสูบน้ำวัดแคนอก (เลขที่ 141/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดด้านนอกอุโบสถ์พุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ (เลขที่ 140/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการทำคันกันน้ำบริเวณซอยต่างๆ ถนนนนทบุรี 1 (เลขที่ 139/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผนังเขื่อนคลองบางขวาง (เลขที่ 138/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเช่าติดตั้งอัฒจันร์แบบสำเร็จรูปในงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2555 (เลขที่ 137/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 115/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (เลขที่ 136/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาสุข (ุเลขที่ 135/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (เลขที่ 134/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างซ่อมรถแทร็คเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค. 257 จำนวน 1 คัน (เลขที่ 133/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 132/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี และเรือยนต์ตรวจการณ์) (เลขที่ 129/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารป้องกันความร้อน จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 128/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 7 รายการ (เลขที่ 127/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรอบบริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ (เลขที่ 126/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เทศบาลนครนนทบุรี (บริเวณที่กลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร จำนวน 3 เกาะ) เลขที่ 125/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน (เลขที่ 124/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) (เลขที่ 123/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร (แบบล้อเลื่อน) จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 122/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500, 02589 0502, 0 2589 0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเดินรอบอาคารของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง (เลขที่ 131/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 127 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 3/2555)  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 131 และ 0 2589 0503 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 130/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 25589 0504 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2287 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46