เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาที่พัก, อาหาร และห้องประชุม โครงการสาธารณสุขมูลฐาน (เลขที่ 99/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการสาธารณสุขมูลฐาน (เลขที่98/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง (เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด, อุปกรณ์เสริมเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 97/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก (เลขที่ 5/2558)  สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขที่ 1/2558)  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนนครนนทวิทยา 3 วัดนครอินทร์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2585 0876 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 96/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทวีวัฒนา (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 95/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อกรอบแว่นพร้อมเลนส์สายตาและตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (เลขทืี่ 1/2558)  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0503 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Program ในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ (เลขที่ 94/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองเสนา ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ถึงคลองบางซื่อน้อย (เลขที่ 93/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต้นซอยกาหลง (เลขที่ 92/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท้ายซอยเทพพนม 7 (เลขที่ 91/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 12 บริเวณสวนสาธารณะ หน้าเบญอพาร์ทเม้นท์ (เลขที่ 90/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักพนักงานภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำพื้นที่ประชานิเวศน์ (เลขที่ 89/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่88/2558)  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่87/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ (เลขที่ 86/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้วงวงจรปิด CCTV) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 85/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 84/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยติวานนท์ 24 (ซอยเทพพนม แยก 1) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 83/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 23 และ 25 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 82/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 81/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รุ่น (เลขที่ 80/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีสอบราคา (เลขที่ 79/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 78/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน (เลขที่ 77/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร จำนวน 10 เครื่อง (เลขที่ 76/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข4 ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 3 (เลขที่ 75/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถพยาบาลสัตว์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่74/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีดส์ จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 73/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เรือพลาสติก จำนวน 5 ลำ) (เลขที่ 72/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เรือพลาสติก จำนวน 5 ลำ) (เลขที่ 72/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 1 รายการ (ลู่วิ่งไฟฟ้ามอเตอร์ จำนวน 3 ตัว)(ครั้งที่ 2) (เลขที่ 71/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 18/3 (เลขที่ 70/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ปากซอยทานสัมฤทธิ์ 15 (เลขที่ 69/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนตะวันนา ซอย 8,9,10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 68/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 67/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 26 (เลขที่66/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองมะขามโพรง ช่วงถนนติวานนท์ถึงซอยเรวดี 18 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 65/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทวีวัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่64/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งธงญี่ปุ่นระดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (เลขที่ 63/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อป้ายบอกชื่อซอยพร้อมเสาและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 62/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับเมือง จำนวน 9 รายการ (เลขที่ 61/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคมประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รุ่น (เลขที่ 60/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 59/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 58/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง (เลขที่ 4/2558)  ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02 589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ (เลขที่ 3/2558)  ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่57/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงท่าทราย (เลขที่ 56/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2357 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48