เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเด็กเล่นบริเวณประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหรนือ หลังโรงเรียนอนุบาลยุวัชรา (เลขที่ 95/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารศุนย์ฝึกวิชาชีพ แขวงท่าทราย (เลขที่94/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 93/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 92/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก (เลขที่91/2557  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการครอบครัวล้อมรักประจำปีงบประมาณ 2557 ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (เลขที่90/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปูยางแอสฟัลท์ติกบริเวณลานจอดรถวิทยาลัยมหาดไทย (ศาลากลางหลังเก่า) (เลขที่89/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยเรวดี 68 (สายเมน) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (88/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยติวานน์ 25 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (87/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยวัดบัวขวัญ - ซอยเทพพนม ช่วงหน้าวัดบัวขวัญศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 86/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ 28 พร้อมท่อลอด ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 85/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขที่ 1/2557)  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทรฺ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2525 0879 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี (เลขที่ 84/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม บริเวณซอยสามัคคี 58/12 ซอย 9 ประชานิเวศน์ 2 (เลขที่ 83/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองมะขามโพรง ช่วงสถานีสูบน้ำ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ถึงซอยศาลเจ้าพ่อเขาดิน (ถนนติวานนท์) (เลขที่ 82/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนหย่อม หมู่บ้านซอยศิริชัย (เลขที่81/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมอุปกรณ๋ระบบควบคุมและโทรทัศน์สี ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีทั้ง 6 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (เลขที่ 2/2557)  ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 500 ต่อ 2309 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณปากซอยประชาราษฎร์ 16/1 (เลขที่ 79/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณปากซอยพิบูลสงคราม 9 (ซอยบ่อนไก่) และปากซอยพิบูลสงคราม 18 (ซอยรัตนบุรี) (เลขที่ 78/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 80/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนสามัคคี ช่วงถนนประชานิเวศน์ 3 - แยกถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 77/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยศรีพรสวรรค์ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 76/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยนนทบุรี 12 พร้อมท่อลอด ถนนนนทบุรี 1 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 75/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำคลองส่วย (เลขที่ 74/2257)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจ่ายลม (บ่อตกตะกอนทราย) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมชุดควบคุมเครื่องสูบตะกอนทราย จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบตะกอนลอย จำนวน 3 เครื่อง ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประชานิเว  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 72/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  จ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 14 (บำราศนราดูร)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. - ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนรัตนาธิเบศร์ (ฝั่งทิศเหนือ) ช่วงแยกแคราย - สะพานพระนั่งเกล้า ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 71/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีตกลง  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. - ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่70/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศฝั่งเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมือง (ส่วนที่เหลือ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 69/2557))  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 41 แยก 9 ท้ายซอย (เลขที่ 68/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 37 (14ตุลา) ส่วนขยายท้ายซอย (เลขที่67/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานแอโรบิค หมู่บ้านอัญชลี1 (เลขที่66/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคา้จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน เดินทางไปจังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลก (เลขที่65/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 64/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 6 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 63/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวน 80 พรรษา (เลขที่ 62/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุมและโทรทัศน์สี ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีทั้ง 6 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่1/2557)  ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2309 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณวิทยาลัยมหาดไทย (เลขที่61/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 60/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่59/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางซื่อน้อย (เรวดี 11) (เลขที่ 57/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่ีองตัดหญาแบบข้อแข็ง จำนวน 20 เครื่อง (เลขที่ 55/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (เลขที่ 54/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน น - 7332 นนทบุรี จำนวน 1 คัน (เลขที่ 53/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางลัด พร้อมเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 52/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการสาธารณสุขมูลฐาน (58/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 56/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ปรับอากาศ (รถพัดลม) จำนวน 14 คัน (เลขที่ 51/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2148 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43