เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสารรายเดือน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่5/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2557 จำนวน 2,000 เล่ม (เลขที่ 6/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิก ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. - ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดด้านนอกอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 4/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ (เลขที่3/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายใน และพื้นที่โดยรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน ประจำปี 2558 (เลขที่2/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล (เลขที่1/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบ website เทศบาลนครนนทบุรี (193/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 คน ประจำปี 2558 (เลขที่ 191/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 192/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 190/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้ัดจ้างเหมาการแข่งขันและพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่189/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เลขที่188/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 187/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 186/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (เลขที่ 4/2557)  สำนักการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลานเครื่องเล่นเด็กอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นขนาด 3x3.5 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด) (เลขที่ 185/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดด้านนอกอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก,น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) (เลขที่ 183/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำและปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 182/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์จราจร จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 181/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบาลี ช่วงข้างโรงงานโพลาลิส ถนนงามวงศ์วาน (ครั้งที่ 3) (เลขที่ 180/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 179/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (เลขที่ 178/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเรียกคิวอัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (เลขที่ 177/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อตาชั่งแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด (เลขที่176/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 35 รายการ (เลขที่ 175/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ประชานิเวศน์ 3 ซอย 37 (เลขที่ 174/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำและกำแพงกันดิน ซอยทานสัมฤทธิ์ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (173/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อคุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 172/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 171/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 11 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 170/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฎ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน (เลขที่169/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารภายในโรงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (เลขที่ 168/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ภายในวิทยาลัยมหาดไทย (เลขที่ 167/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนและท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนหลังวัดท้ายเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ) (เลขที่ 166/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเผาศพไร้มลพิษ วัดแคนอก (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 165/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รถตักหน้า - ขุดหลุง, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (164/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 163/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว, รถยนต์บรรทุกเครื่องอัดอากาศ, รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยและสารเคมีและวัตถุอันตราย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่162/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 161/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (เลขที่ 160/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 159/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 158/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 157/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 156/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 155/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (เลฃที่ 152/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 151/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ (เลขที่ 150/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2256 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46