ข้อมูลเทศบาล
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาล
  บริการของเทศบาล
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  สถานะการคลัง
   ติดต่อเทศบาลนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
หน่วยงาน
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการศึกษา
  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  แขวงท่าทราย
  แขวงสวนใหญ่
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลนครนนทบุรี

 

ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี

 

                เทศบาลนครนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุมตำบลสวนใหญ่ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร (ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1196) และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑล พื้นที่ติดต่อกรุงเทพมหานคร ความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมากขึ้น และความเหมาะสมด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล  คือ  ตำบลตลาดขวัญ  ตำบลบางเขน  ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย

 

การขยายเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี

                เทศบาลได้รายงานขอขยายเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี โดยไม่ต้องหยั่งเสียงประชามติเป็นกรณีพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 และกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบ โดยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี พ.ศ. 2531

 

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร เป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล (ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 105 ตอนที่ 119) คือ ตำบลสวนใหญ่   ตำบลตลาดขวัญ   ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอและตำบลท่าทราย

 

การยกฐานะเป็นเทศบาลนครนนทบุรี

                ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรี ขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นไป (ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 กันยายน 2538)

 

อาคารสำนักงานเทศบาล

 

     
   
     

                                อาคารสำนักงานเทศบาลแต่เดิมเป็นอาคารไม้ อยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า (ท่าน้ำนนทบุรี) ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 เทศบาลได้กู้เงินจาก ก.ส.ท. เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นศูนย์ราชการในปัจจุบัน

 

     
   
     

                             โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2534 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2535 รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 39,890,000 บาท

 

ตราสัญลักษณ์

     
 

 
     

ความหมาย

                ดวงตราของเทศบาลนครนนทบุรี เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญเพราะเทศบาลได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลมีกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475  ดังนั้นเทศบาลจึงได้กำหนดตราเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ มิใช่แต่แสดงว่าเทศบาลเกิดขึ้นได้เพราะมีการปกครองตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังได้แสดงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 
  • ข่าวสาร
  • อสมท. | CNNNews | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | กรุงเทพธุรกิจ | แนวหน้า | สยามธุรกิจ | เครือมติชน | ไทยโพสท์ | ข่าวสด USA | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | ประชาชาติธุรกิจ ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11 | ITV | ITVdramas | UBC | TTV